»
Calificare nouă la API Zalău

Calificare nouă la API - Colegiul Tehnic "Alesandru Papiu Ilarian" ZalăuNOU!!! AN ȘCOLAR 2024-2025

TEHNICIAN ÎN ACHIZIȚII ȘI CONTRACTĂRI

      Tehnicianul în achiziţii şi contractări participă, în principal, la negocierea şi încheierea de contracte pentru cumpărarea de materiale, materii prime şi produse; întreţinerea bazei de date a furnizorilor (potenţiali şi existenţi), întocmirea documentelor administrative pentru cumpărări, analizarea cererilor de cumpărare şi alegerea ofertei optime, analizarea performanţelor furnizorilor pentru atingerea obiectivelor.

     Pe lângă activităţile specifice, tehnicianul în achiziţii şi contractări îşi dezvoltă şi competenţe cheie: competenţe de comunicare în limba maternă şi în limbi străine, competenţe matematice, în ştiinţe şi tehnologii, utilizate la locul de muncă, competenţe digitale, civice şi sociale, de asumare a iniţiativei şi dezvoltare a antreprenoriatului, interculturalitate şi învăţare pe tot parcursul vieţii.
 
Ce înveți?

 • Dobândești cunoștințe despre produsele alimentare și nealimentare
 • Realizezi și prezinți oferta de produse
 • Închei contracte cu furnizori și beneficiari
 • Identifici oportunitățile de piață și promovezi produsele
 • Stabilești prețurile și cantitățile disponibile
 • Livrezi produsele la termen
 • Identifici cele mai bune surse de finanțare pentru desfășurarea activității

 
Care sunt beneficiile tale?

 • Efectuezi stagii de pregătire practică în magazine și la agenți economici din domeniul comerțului

 • Înțelegi viața unei societăți comerciale prin programul „Firma de exercițiu” - copie fidelă a activității reale a unei firme

 • Dobândești competențe juridice necesare încheierii contractelor economice

 • Cunoști legislația în domeniul protecției consumatorului

 • Participi la realizarea studiilor de piață

 • Înveți să negociezi cu succes

 • Utilizezi calculatorul în activitatea profesională

 • Îți dezvolți abilitatea de a comunica în limbi străine

 
Ce job poți avea?

 • Agent contractări și achiziții

 • Agent comercial

 • Agent de vânzări

 • Recepționer contractări și achiziții

 • Tehnician merceolog
NOU!!! AN ȘCOLAR 2024-2025

TEHNICIAN OPERATOR ROBOȚI INDUSTRIALI

     Calificarea Tehnician operator roboţi industriali, asigură dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare îndeplinirii sarcinilor cu caracter tehnic de montaj, punere în funcţiune, întreţinere, exploatare şi reparare a roboţilor industriali.
     Absolvenții vor fi capabili să testeze prototipurile, să conceapă şi să realizeze scheme cinematice ale roboţilor industriali, să contribuie la estimarea cantităţilor şi costurilor materiale, la estimarea forţei de muncă necesară. De asemenea, vor fi capabili să asigure controlul tehnic al instalaţiilor, să întreţină sistemele mecatronice în vederea funcţionării conform specificaţiilor şi reglementărilor.

Istoria meseriei de tehnician-operator la roboti industriali
     Meseria de tehnician-operator la roboți industriali a luat naștere în anii '80, odată cu dezvoltarea tehnologiei roboților industriali. Aceștia au fost folosiți în prima fază pentru a efectua sarcini repetitive și monotone, precum asamblarea produselor, manipularea materialelor și prelucrarea metalelor. Tehnicienii-operatori au fost angajați pentru a instala, programa și întreține roboții industriali. Acestia au fost responsabili de asigurarea că roboții funcționează corect și eficient, precum și de monitorizarea și corectarea oricăror erori sau defecțiuni. În prezent, tehnicienii-operatori la roboți industriali sunt responsabili de instalarea, programarea și întretinerea roboților, precum și de monitorizarea și corectarea oricăror erori sau defecțiuni. De asemenea, ei sunt responsabili de asigurarea ca roboții funcționeaza corect și eficient, precum și de asigurarea securității și a protectiei mediului.


 AN ȘCOLAR 2022-2023

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL - OPERATORI PE MAȘINI CU COMANDĂ NUMERICĂ
    
     Învăţământul profesional la Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău este  conceput pe cei patru piloni ai educaţiei moderne, care sunt: a învăţa să cunoşti, a învăţa să faci, a învăţa să fii, a învăţa să convieţuieşti. Baza materială a şcolii permite utilizarea  strategiilor de învăţare centrate pe elev, pe achiziţii practice, pe formare de deprinderi, nu pe acumulare doar de informaţii teoretice. Un loc important în atingerea competenţelor prevăzute în Standardele de Pregătire Profesională o au activităţile de laborator și de pregătire practică desfășurate atât în  școală, cât și la agenții economici parteneri. Elevii trebuie orientaţi şi ajutaţi să înţeleagă faptul că, prin muncă, pot deveni oameni foarte bine educaţi şi acceptaţi de societate.
 
     De ce operatori pe mașini cu comandă numerică (C.N.C.)?


     Operatorii C.N.C lucrează în firmele dotate cu mașini-unelte cu comandă numerică și/sau centre de prelucrare cu comandă numerică pentru meseria de operator C.N.C. Operatorul la mașini-unelte cu comandă numerică aplică numeroase cunoștințe specifice domeniului mecanic  referitoare la  utilizarea echipamentului electronic, selectează cu atenție programele, aplică proceduri de calitate și respectă normele de protecție a muncii.
TEHNICIAN ÎN INSTALAȚII ELECTRICE

Absolvenţii liceului cu această calificare îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic de montaj, construcție, funcționare, întreținere și reparare a aparatelor, instalațiilor și sistemelor de distribuție a energiei electrice; asigură funcționarea aparatelor și instalațiilor; testează prototipurile, concep și realizează scheme de montaj ale instalațiilor și circuitelor electrice; contribuie la estimarea cantităților și costurilor de materiale și a forţei de muncă necesare; asigură controlul tehnic al instalațiilor; întrețin sistemele și aparatele electrice în vederea funcționării conform specificațiilor și reglementărilor etc.
Cererea de muncă şi necesitatea formării profesionale la nivel european au reprezentat motivele esenţiale pentru includerea în oferta şcolii a acestei calificări solicitată în special de compania TenarisSilcotub cu care suntem în parteneriat, dar şi de alţi agenţi economici: Michelin, Electrogrup etc.

 
La școală veți învăța despre:
 • acţionarea motoarelor electrice;

 • aparate electrice de conectare și protecţie;

 • proiectarea unei instalaţii electrice de iluminat și de forţă;

 • transportul şi distribuţia energiei electrice;

 • circuite electrice şi măsurări de mărimi electrice etc.


Şcoala dispune:

 • de două laboratoare de electronică și automatizări și de ateliere dotate cu calculatoare, aparate, echipamente și instalaţii electrice, electronice şi de automatizare,  realizate în perioada 2009-2011 prin programul PHARE TVET;

 • de un laborator de electronică și automatizări de ultimă generație construit de SC TenarisSilcotub SA la începutul anului 2014;

 • în anul 2015 aceeași firmă dorește să investească în dotarea unui laborator nou de mecanică.

 
Avantaje în școală și avantaje în găsirea unui loc de muncă:

 • bursele oferite elevilor cu rezultate deosebite la învățătură și disciplină de către compania  SC TenarisSilcotub SA;

 • practica efectuată, în clasele a XI-a și a XII-a, la agenţi economici, permite angajarea elevilor foarte buni;

 • burse studenţilor la facultățile de profil;   

 • după finalizarea studiilor în domeniu aveți șanse mai mari de a vă angaja în Zalău;

 • pentru că nu există clădire fără instalaţie electrică puteți să vă demonstrați abilitățile și cunoștințele antreprenoriale înființându-vă propria firmă.

  
Alegeţi această calificare  pentru că:
 • avem printre cei mai buni profesori ingineri, specialiști și elevi ai  profilului tehnic, din județ;

 • activitatea se desfășoară în laboratoare moderne;

 • implică dobândirea unor abilităţi, cunoştinţe şi deprinderi care permit absolvenţilor, fie să se angajeze, fie să-şi continue pregătirea la un nivel superior;

 • buna pregătire a elevilor a fost confirmată prin rezultatele obţinute la OLIMPIADA DISCIPLINELOR TEHNOLOGICE, etapa națională, în domeniile: Electronică-Automatizări și Telecomunicaţii; în ultimii 3 ani, elevii au obţinut 1 premiu I şi 2 menţiuni.
TEHNICIAN PRELUCRĂRI PE MAȘINI CU COMANDĂ NUMERICĂ

   Calificarea oferă o pregătire tehnică într-un domeniu larg, care să permită elevului aplicarea cunoştinţelor în executarea practică a unor piese și lucrări utilizând maşinile cu comandă numerică, un grad sporit de responsabilitate, precum şi atribuţii de coordonare şi de supraveghere a producţiei, de asigurare a calităţii producţiei. Se studiază: strunguri, mașini de frezat, mașini de rectificat, mașini de găurit, centre de ștanțat etc. 
 
O maşina  cu comandă numerică este alcătuită din:
 • maşina unealtă propriu-zisă;  
 • calculatoare pentru programarea comenzilor - echipamentul de comandă numerică; 
 • echipamentul electric.
 
 Aceasta permite realizarea unor piese, detectarea defectelor pieselor, iar operatorul execută operațiile: 
 • alimentează maşina cu material și semifabricate;
 • stabileşte  coordonatele piesei;
 • începe procesul de prelucrare a semifabricatelor apasând butonul de pornire; 
 • supraveghează procesul de prelucrare;
 • măsoară și verifică dimensiunile pieselor obținute.  
 
Operatorul dispune de un ecran de vizualizare care afişează:
 • programul curent, parametri tehnologici;
 • greşelile;
 • momentele de pană ale maşini;
 • erorile care apar;
 • meniuri;
 • piesa de prelucrat, scula, semifabricatul pentru controalele dotate cu ecran grafic. 

Ce oferă API ?
 
Școala dispune: 
 • de un laborator de mecatronică echipat cu mașini programabile; 
 • calculatoare și roboți; 
 • un laborator de electronică și automatizări; 
 • ateliere de mecanică; 
 • profesori ingineri din colegiul nostru; 
 • specialiști de la firma TenarisSilcotub. 

Care sunt perspectivele la absolvire?
 
Calificarea este nouă pentru școala noastră și se propune la solicitarea companiei TenarisSilcotub. Meseria este solicitată de o serie de agenţi economici locali printre care amintim: TenarisSilcotub, Michelin și multe firme mai mici sau ateliere care dispun de aceste mașini.